ਭੂਗੋਲੀ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਭੂਗੋਲਕ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰੇਕ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕ ਖੜ੍ਹਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਅੰਕ ਲੇਟਵੀਂ। ਗੁਣਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਥਕਾਰ, ਲੰਬਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[1]

ਗੋਲ਼ੇ ਜਾਂ ਆਂਡਾਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ-ਜਾਲ। ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਵਿੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 'ਵਿਥਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਲ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਥਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਥਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. A Guide to coordinate systems in Great Britain v1.7 October 2007 D00659 accessed 14.4.2008