ਮਜਾਪਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੀ। ਮਜਾਪਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 1293 ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਵਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ।