ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਉਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲੇਸੋਧੋ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ -