ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਅਗਸਤ 1830 - 12 ਸਤੰਬਰ 1885) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਮਵਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ