ਇਹ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 2011 ਅਨੁਸਾਰ 2,32,600 ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ