ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਆਈ.ਸੀ. ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (CPU),ਵਕਤ ਸਵਿਚ(TIMER),ਘੜੀ,ਡੈਟਾ ਪਾੳੇਣ ਕਢਣ(I/O) ਦੇ ਯੰਤਰ,ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਾਨਾ (Memory)ਆਦੀ ਵਿਚੇ ਹੀ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। NOR ਫਲੈਸ਼ ਯਾ OTP ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਣ ਯੋਗ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਾਨਾ (ROM) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਾਨਾ ਇਸ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਯਾ ਵਰਤੌਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Intel 8742 ਦਾ ਚਿਪ,8 ਬਿਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 MHZ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ CPU,128 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਦੀ ਰੈਮ, 2048 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਟ ਤੇ ਡੈਟਾ ਪਾਉਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਵਿਚੇ ਸਮੋਏ ਹਨ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ

ਪਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੌ ਬਾਰੇ ਸਾਈਟ ਰੇਨੇਸਾਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਈਟ