ਮਾਦਾ (♀) ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਿੲੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਡਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਣਧਾਰੀ ਮਾਦਾਵਾਂ, ਮਾਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੋਮਨ ਦੇਵਤਾ ਵੈਨਿਸ (ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਮਾਦਾ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ