ਮਾਰਤਾ ਸ਼ਮਾਤਵਾ (15 ਫਰਵਰੀ 1965 ਮਿੰਸਕ) ਇੱਕ ਬੇਲੋਰਸ਼ੀਅਨ ਚਿਤਰਕਾਰ ਹਨ।