ਮਾਰਤਾ ਸ਼ਮਾਤਵਾ (15 ਫਰਵਰੀ 1965 ਮਿੰਸਕ ) ਇੱਕ ਬੇਲੋਰਸ਼ੀਅਨ ਚਿਤਰਕਾਰ ਹਨ।