ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਮਿਊ (ਵੱਡਾ: Μ, ਛੋਟਾ: μ ; ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ: μῦ [mŷː], ; ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨਾਨੀ: μι or μυ [mi] ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।