ਮਿਲਖਰਾਜ ਜਾਂ ਮਾਲਕਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ