ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਨਾਰ ਮਾਸਲੋ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮਿਨਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[1]

ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ-ਮਿੱਥੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[2] ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਕੋਲ਼ ਹੋਣ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ