ਮੇਮੋਨੀਡਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਮੂਸੀ ਬਿਨ ਮੈਮੂਨ ਜਾਂ ਮੈਮੋਨੀਡਸ ਇੱਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯਹੂਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਸੀ।