ਮੈਰੀਸਟਿਮ

ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੈਰੀਸਟਿਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-

  • ਅੈਪੀਕਲ
  • ਲੇਟਰਲ
  • ਇੰਟਰਕੈਲੇ
ਮੈਰੀਸਟਿਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੈਪੀਕਲ ਸੋਧੋ

ਅੈਪੀਕਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Apical)

ਲੇਟਰਲ ਸੋਧੋ

ਲੇਟਰਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Lateral)

ਇੰਟਰਕੈਲੇ ਸੋਧੋ

*ਇੰਟਰਕੈਲੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Intercalay)

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ