ਮੈਰੀਸਟਿਮ

ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੈਰੀਸਟਿਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-

  • ਅੈਪੀਕਲ
  • ਲੇਟਰਲ
  • ਇੰਟਰਕੈਲੇ
ਮੈਰੀਸਟਿਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੈਪੀਕਲਸੋਧੋ

ਅੈਪੀਕਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Apical)

ਲੇਟਰਲਸੋਧੋ

ਲੇਟਰਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Lateral)

ਇੰਟਰਕੈਲੇਸੋਧੋ

*ਇੰਟਰਕੈਲੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Intercalay)

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ