ਮੋਨੇਗਾਸਕ ਮੋਨੈਕੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ