ਮੋਨੇਰਾ(ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:Monera) ਇੱਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਭਾਵ ਨੀਓੂਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1866 ਵਿੱਚ ਅਰਨਸੈਟ ਹਾਏਕਲ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ।

ਗੁਣਸੋਧੋ

  1. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਓੂਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
  3. ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।