ਜਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਨ (x1, y1) ਤੋਂ (x2, y2) ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ A ਅਤੇ B ਹੋਣ ਉਸ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: