ਯਥਾਰਥ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।[1]

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. Compact Oxford English Dictionary of Current English, Oxford University Press, 2005. (Full entry for reality: "reality • noun (pl. realities) 1 the state of things as they actually exist, as opposed to an idealistic or notional idea of them. 2 a thing that is actually experienced or seen. 3 the quality of being lifelike. 4 the state or quality of having existence or substance.")