ਯੋ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Ё ਛੋਟਾ ё) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, Yo ё (ਆਈਓਐਸ 9) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।