ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਨਸੰਹਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ  ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।[1]

ਵਰਤੋਂ ਸੋਧੋ

 
ਪਿਹਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਜੋੜਸੋਧੋ