ਰਾਜਾਰਾਜ ਚੋਲ ਤੀਜਾ

ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ