ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ੳੁਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ੲਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ