ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰਿਨਸਲੇ ਸ਼ੇਰੀਦਨ

ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰਿਨਸਲੇ ਬਟਲਰ ਸ਼ੇਰੀਦਨ (30 ਅਕਤੂਬਰ 1751 - 7 ਜੁਲਾਈ 1816 ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਥੀਏਟਰ ਰਾਇਲ, ਦਰੂਰੀ ਲੇਨ ਦਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਵਲ  , ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਰ ਸਕੈਂਡਲ, The Duenna and A Trip to Scarborough.ਵਰਗੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. For thirty-two years he was also a Whig Member of the British House of Commons for Stafford (1780–1806), Westminster (1806–1807) and Ilchester (1807–1812). He was buried at Poets' Corner in Westminster Abbey.

 
Portrait of a Gentleman, traditionally been identified as Richard Brinsley Sheridan, by John Hoppner