ਰੇਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਹੈ।

ਰੋਗ-ਪਛਾਣ (ਨਿੱਕਾ ਰੂਪ dx ਜਾਂ Dx) ਅਜਿਹੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ