ਰੋਮ "Read Only Memory" ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ