ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਲਗਮਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ।