ਲਾ ਵੇਰਗੇਨ ਦੇ ਲਾ ਗੁਇਆ ਗਿਰਜਾਘਰ ਲਿਆਨੇਸ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਹੈ।

ਲਾ ਵੇਰਗੇਨ ਦੇ ਲਾ ਗੁਇਆ ਗਿਰਜਾਘਰ (ਲਿਆਨੇਸ)
Iglesia de la Virgen de la Guía (Llanes)
ਸਥਿਤੀਲਿਆਨੇਸ, ਸਪੇਨ
ਦੇਸ਼ਸਪੇਨ
Architecture
StatusMonument

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ