ਲੂੰਬੜੀ
Fuzzy Freddy.jpg
ਲਾਲ ਲੂੰਬੜੀ
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਜਗਤ: Animalia (ਐਨੀਮੇਲੀਆ)
ਸੰਘ: Chordata (ਕੋਰਡਾਟਾ)
ਵਰਗ: Mammalia (ਮੈਮੇਲੀਆ)
ਤਬਕਾ: Carnivora (ਕਾਰਨੀਵੋਰਾ)
ਪਰਿਵਾਰ: Canidae (ਕੈਨੀਡੀ)
" | Genera

ਲੂੰਬੜੀ ਸਰਬਅਹਾਰੀ ਕੈਨੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.