ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ