ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਵਜਰਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ।

{{{1}}}