ਵਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਨ ਝੀਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।