ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: