ਵਾਹੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣਾ (Eng: Tillage) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਹੈਂਡ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਿਲਲਿੰਗ ਢੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸ਼ਾਵਿੰਗ, ਪਿਕਿੰਗ, ਮੈਟਕ ਵਰਕ, ਹੋਇੰਗ ਅਤੇ ਰੇਕਿੰਗ। ਡਰਾਫਟ-ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਪਲੌ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਿੰਗ, ਹੈਰੋਵਂ (ਤਵੀਆਂ) ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਲਿੰਗ, ਕਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ (ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਿਜ਼ਲ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਿੰਗ)। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ- ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਲ ਸੈਂਟਆਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ, ਪਰ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮ, ਵੀ ਘੱਟ-ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ-ਕਦੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ।

ਟਿਲਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਤਮਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਰਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਤਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੁੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਤਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰੋਇੰਗ ਅਤੇ ਰੋਟੋ ਟਿਲਿੰਗ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਟਿਲਜ ਸਿਸਟਮਸੋਧੋ

ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਟਿਲਜ (ਘੱਟ ਵਾਹੀ) ਸੋਧੋ

 
ਪਲੌ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ।

ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 30% ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਏਰੋਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (500 ਤੋਂ 1000 ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਜ਼ਲ ਹਲ, ਫੀਲਡ ਰੈਂਜੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਹੀਸੋਧੋ

ਗਠਿਤ ਡਰਿਲ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੁਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਨਾਜ ਦੇ 500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ (560 ਕਿ.ਗਾ./ਹੈਕਟੇਅਰ) ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਨਸਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿੱਲਜਸੋਧੋ

ਇਹ ਵਾਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30% ਪੱਕੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮੀ erosion ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਹਾਂ' ਤੇ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,000 ਲੀਬ / ਏ.ਸੀ. ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਰਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਨਸਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿੱਲਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬਰਫ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਨੋ ਟਿੱਲ - ਕਦੇ ਵੀ ਹਲ, ਡਿਸਕ ਆਦਿ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ. 100% ਭੂਮੀਗਤ ਕਵਰ ਲਈ ਟੀਚਾ।
 • ਸਟ੍ਰਿਪ-ਟਿੱਲ - ਸੰਖੇਪ ਸਟਰਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ।
 • ਮਲਚ ਟਿੱਲ 
 • ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਿੱਲ - ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਕਸਰ ਟਰੀਲਿੰਗ (ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਆਦਿ)।
 • ਰਿਜ-ਟਿਲ 
 • ਜ਼ੋਨ ਟਿਲਜ 

ਟਿੱਲਜ (ਵਾਹੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸੋਧੋ

ਸਕਾਰਾਤਮਕਸੋਧੋ

ਪਲੋਵਿੰਗ (ਤੋੜਨਾ) 

 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਰਤ A ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਐਰੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ (humus), ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਮਕੈਨਿਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਕਰੋ)।
 • ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਉੱਤੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਡਿਫ੍ਰਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਲਾਉਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਤਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕਸੋਧੋ

 • ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
 • ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ।
 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ (ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਢੋਣਾ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ) ।
 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਰੋਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਰਸਾਇਣਿਕ ਵੰਡ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣੂ, ਕੀੜੇ, ਕੀੜੀਆਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਪੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਟੋਫੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਪਸ਼) 
 • ਖੂੰਹਦੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖੂੰਹਦ, ਕੱਟੇ ਕੀੜੇ, ਫੌਜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 •  ਸਤਹ ਦੇ ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

 • ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਸੰਪੂਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ (ਰਾਤ ਦਾ ਖੇਤ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਬੂਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਬੀਜ ਚਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਉੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੂਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੁਝ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਪਕਰਣ (ਡਿਸਕਸ ਅਤੇ ਚੀਲਲ ਹਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਡਰਿਲ (ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
 • ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਚਿਸਲ ਪਲੌ ਦੀਆਂ ਹਲਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਪਾਈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ।
 • ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮਿਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿੱਲਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿੱਲਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਦੀਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਟਿਲਿੰਗ (ਵਾਹੀ) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

 
ਹੰਗਰੀਏ ਗ੍ਰੇ ਗੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਲਿੰਗ(ਵਾਹੀ)

ਟਿਲਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਘਾਹ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟਰਾਮਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਖੱਚਰ, ਬਲਦ, ਹਾਥੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੱਝ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਈਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖੇਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੈਰੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਚੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ 1 9 00 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁ-ਸਕੇਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।

ਟਿਲਿੰਗ (ਵਾਹੀ) ਦੇ ਵਿਕਲਪਸੋਧੋ

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਡਰਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ, ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਪੈਕਡ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਫੂਮੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਨੋ-ਟੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਧਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ