ਵਿਅਕਤੀ (individual) ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਵਸਤੂ। ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।