ਨਿਊਟ੍ਰਲਸੋਧੋ

ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ 0 ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਣ

ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਇਜ਼ਸੋਧੋ

ਚਾਰਜਹੀਣ ਕਰਨਾ