ਮਾਸਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਰਸ਼ੀਏ ਦਾ ਨਾਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕਸੋਧੋ

ਸੂਖਮ