ਵਿਸਫੋਟਕ (explosives) ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਬਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.25-lb M112 demolition charges of C-4 explosive atop degraded weaponry scheduled for destruction

ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਇਹ ਸਥਿਤਜ ਊਰਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ