ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਗੁਣ, ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ, ਖਾਸੀਅਤ