ਵੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ В ਛੋਟਾ в) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।