ਵੈਂਕਟ ਦੂਜਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੈਂਕਟ ਦੇਵ ਰਾਏ ਵਿਜੈਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ।