ਵੈਕਿਊਲ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਕੋਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਣੂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਨਜਾਈਮ ਵੀ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Plant cell structure