ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਵ੍ਰਸਚਿਕ

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ