ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਲੌਰੰਟਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧੀਨ ਸਥਿਰ/ਇਨਵੇਰੀਅੰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਗਜ਼ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡਾਂ ਕਈ ਭੌਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਈਔਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਡੋਸਕੇਲਰ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ (ਪੋਲਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸਲਈ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡਾਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜੀ ਕੁਆਂਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਨ) ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਅਸਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਲਈ, ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਤਮ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜੋੜ ਹੇਠਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, (+, −, −, −) ਹੈ।

ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਲੀਨੀਅਰ (ਸੁਤੰਤਰ) ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਗੈਰ-ਲੀਨੀਅਰ (ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਅਯਾਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗਸੋਧੋ

ਸਕੇਲਿੰਗ ਅਯਾਮਸੋਧੋ

ਸਕੇਲ ਸਥਿਰਤਾਸੋਧੋ

ਕਨਫਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾਸੋਧੋ

φ4 ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਤੁਰੰਤ ਸਮਰੂਪਤਾ ਟੁੱਟਣਾਸੋਧੋ

ਕਿੰਕ ਹੱਲਸੋਧੋ

ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

O(N) ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਫੇਨਮੈਨ ਪਾਥ ਇੰਟਗ੍ਰਲਸੋਧੋ

ਪੁਨਰ-ਮਾਨਕੀਕਰਨਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ