ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੌਣ ਨੰੂ ਕਹਿਂਦੇ ਹਨ |

ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ