ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ)

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਸੱਤ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।