ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਣਤਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਰੂਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ, 219 ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ 230 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਚੀਰਲ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 3 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਬਰਬੈਚ ਗਰੁੱਪ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਯੁਕਿਲਡਨ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਆਇਸੋਮੈਟ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿ-ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਛੇਭੁਜੀ H2O ਬਰਫ ਦਾ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪ P63/mmc ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ m c-ਧੁਰੇ (a) ਪ੍ਰਤਿ ਸਮਕੋਣ ਦਰਪਣ ਸਤਹਿ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ m c-ਧੁਰੇ (b) ਪ੍ਰਤਿ ਸਮਾਂਤਰ ਦਰਪਣ ਸਤਹਿ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ c ਗਲਾਈਡ ਸਤਿਹਾਂ (b) ਅਤੇ (c) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਡੱਬੇ ਇਕਾਈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅੰਦਰ, ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਫੈਡੋਰੋਵ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3-ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੋਮਾ ‘ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੇਬਲ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੱਤਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਸੋਧੋ

ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂਸੋਧੋ

ਗਲਾਈਡ ਪਲੇਨਾਂਸੋਧੋ

ਪੇਚਦਾਰ ਧੁਰੇਸੋਧੋ

ਸਰਵ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸੋਧੋ

ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ-ਧਾਰਨਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ ਸਿਸਟਮਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਸੋਧੋ

ਬੇਬਰਬੈਚ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂਸੋਧੋ

ਘੱਟ ਅਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡਸੋਧੋ

ਚੁੰਬਕੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਕਤ ਪਲਟਾਓ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

2 ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (ਵਾਲਪੇਪਰ ਗਰੁੱਪ)ਸੋਧੋ

3 ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀਸੋਧੋ