ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।