ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼