ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਲੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਸਲੀਬ ਹੈ। 

ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਝੰਡਾ