ਸ਼ਚਾ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Щ ਛੋਟਾ щ) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।