ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸ਼ਤਰੰਜ (ਚੇਸ) ਦੋ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ੧੬ ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗ-ਭੱਗ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।

ਚਾਲਾਂਸੋਧੋ

ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ X ਹੈ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਹਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਇਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਉਸ X ਉਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਦੇ ਸਿਰਫ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰਣ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚਾਲ
ਰੁਖ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ
ਫ਼ੀਲਾ ਦੀ ਚਾਲ
ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਚਾਲ
ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ
ਪਿਆਦੇ ਦੀ ਚਾਲ*

* ਪਿਆਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਟੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿਧੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ।