ਸ੍ਰੀਰੰਗ ੧ (ਉਰਫ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਦੇਵ ਰਾਏ) ਤ੍ਰਿਮਲ ਦੇਵ ਰਾਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।